Pratite nas:

        twitter        

U nastavku se nalazi Zapisnik redovite i izborne sjednice skupštine Hrvatskog diplomatskog kluba, održane u Zagrebu 5. veljače 2016. u 18:00 sati u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika.

 

 

 

 

DNEVNI RED :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje dnevnog reda
2. Imenovanje zapisničara, dvoje ovjerovitelja zapisnika i izbornog povjerenstva
3. Prijedlog za primitak novih redovitih, pridruženih i počasnih članova HDK
4. Izvješće predsjednika HDK i članova Upravnog vijeća
5. Izvješće predsjednika Nadzornog odbora
6. Prijedlog PLANA aktivnosti HDK do sljedeće redovite Skupštine
7. Rasprava o izvješćima i prijedlogu plana aktivnosti, te prihvaćanje
8. Prihvaćanje izvješća i prijedloga aktivnosti
9. Prijedlog nositelja čelnih dužnosti HDK i glasovanje
10. Izvješće izbornog povjerenstva o zbirnim rezultatima glasovanja
11. Zaključna riječ novoizabranog predsjednika HDK

Ad 1.

Dopredsjednik HDK g. Mišo Munivrana, generalni konzul, otvorio je sjednicu Skupštine HDK i pozdravio sve prisutne. Izvijestio je da je da se čekalo pola sata jer je nedostajao jedan član kako bi na Skupštini bilo prisutno najmanje 25 % redovitih članova. Prema Statutu HDK Skupština može započeti radom. Glasovanje elektronički i poštom je već obavljeno.
Dopredsjednik g. Munivrana dao je riječ prisutnom predsjedniku veleposlaniku Sergeju Morsanu.
Predsjednik g. Morsan izvijestio je prisutne članove kako je posljednjih mjeseci bio bolestan i zbog izglednih zdravstvenih razloga nije prihvatio još jednu kandidaturu za predsjednika HDK, a o čemu je izvijestio Upravno vijeće. Neće moći voditi današnju sjednicu Skupštine i moli za razumijevanje. Zahvaljuje članovima Upravnoga vijeća na vođenju i uspjesima Kluba za vrijeme njegova odsutnosti.
Pozdravio je sve nazočne članove, posebno prisutnog prvog predsjednika HDK veleposlanika Tvrtka Andriju Mursala.
Dopredsjednik g. Munivrana je na zamolbu predsjednika preuzeo vođenje sjednice Skupštine. Zahvalio je predsjednicima g. Morsanu i g. Mursalu na dosadašnjem vođenju HDK-a.
Predloženi dnevni red je prihvaćen bez izmjena i/ili dopuna.

Ad 2.

Dopredsjednik g. Munivrana predložio je članove za slijedeće funkcije na sjednici Skupštini:
- zapisničara/ku Veru Tadić, veleposlanicu, i Ljerku Šimunić, konzulicu; ovjerovitelje zapisnika: Anu Modun, generalnu konzulicu, i veleposlanika Ivicu Tomića;
- izborno povjerenstvo: veleposlanika Zdenka Karakaša, veleposlanika Željka Bošnjaka i generalnog konzula Davorina Zagorščaka.
G. Karakaš će biti izvjestitelj izbornog povjerenstva, a gđa Đurđica Pavličević će pomoći pri utvrđivanju rezultata glasovanja.
Svi prisutni su se složili s navedenim prijedlozima.

Ad 3.

Dopredsjednik g. Munivrana izvijestio je o prijedlozima za primitak novih članova HDK:
- redovitih: veleposlanik Ivan Kujundžić, te generalna konzulica Jelena Grčić Polić;
- pridruženi: g. Fedor Devide Glavić, bivši konzul Perua u RH, te
- počasni: prof.dr. Željko Tanjić, rektor HKS.
Svi kandidati su ispunili pristupnice i priložili kratke životopise, te je Upravno vijeće, nakon razmatranja kandidatura, odlučilo uputiti ih na glasovanje Skupštini HDK.
Glasovanjem su prisutni članovi Skupštine prihvatili kandidaturu predloženih osoba za nove članove HDK.

Ad 4.

Dopredsjednik g. Munivrana pozvao je članove Upravnog vijeća i Nadzornog odbora HDK da podnesu izvješća o radu. Izvješća su podnešena kako slijedi:

1. Brojčani pokazatelji o članovima HDK – gđa Vera Tadić, tajnica
2. Predavanje i svečanosti tijekom 2015. – g. Mišo Munivrana, dopredsjednik
3. Izvješće urednika Glasnika HDK – g. Zvonimir Marić
4. Izvješće urednika 5. knjige „Sjećanja i prilozi za povijest diplomacije RH“ (umjesto urednika g. Mire Međimorca izvijestio je g. Zvonimir Marić)
5. Izvješće o radu na mrežnoj stranici – gđa Ljerka Šimunić
6. Pravni okvir djelovanja HDK - g. Smiljan Šimac
7. Financije HDK (Blagajničko izvješće, te Financijski plan za 2016.) – g. Krešimir Žnidarić, rizničar.

Sva izvješća prikazana su u „power point“ tehnici i priložena su ovom zapisniku.
Prigodom prikazivanja podataka o autorima za 5. knjigu „Sjećanja i prilozi za povijest diplomacije RH“ gđa Tadić je napomenula da se njen prilog neće odnositi na Generalni konzulat u Frankfurtu, kako stoji, već na Generalni konzulat u Hamburgu.
Tijekom prikazivanja financijskih podataka za HDK (Izvješće rizničara) rizničar je upoznao Skupštinu da prema Zakonu o udrugama i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN RH 10/2008), HDK nije u obvezi sastavljanja financijskih izvješća, te predlažio da Skupština HDK donese odluku o nesastavljanju financijskog izvješća.
U sklopu ove točke dnevnog reda predstavljen je i Financijski plan za 2016., kao i Plan aktivnosti HDK u ovoj 2016. godini.

Ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Đuro Deželić, najprije je ispričao člana NO veleposlanika Franju Zenka koji ne može prisustvovati sjednici Skupštini zbog bolesti, ali je upoznat i odobrio je tekst izvješća.
Pohvalio je vođenje financija HDK kao i djelovanje Kluba u cjelini. Izrazio je žaljenje što nas je napustio počasni član akademik Vladimir Ibler.
Izvješće Nadzornog odbora priloženo je ovom zapisniku.

Ad 6.

Prijedlog Plana aktivnosti za 2016. kratko je prikazan, te je priložen ovom zapisniku kao i sva navedena izvješća članova Upravnog vijeća i predsjednika Nadzornog odbora HDK.

Ad 7.

Raspravu o svim izloženim izvješćima o radu u proteklom razdoblju započeo je g. Sergej Morsan. Smata da je tijekom izvještajnog razdoblja učinjeno više od mogućeg, uzevši u obzir isključivo volonterski doprinos članova Upravnoga vijeća u godini kada je potpuno ukinuta financijska potpora MVEP-a. Sve pohvale idu Upravnom vijeću a posebice treba spomenuti angažman rizničara. Neuspjeh je, zbog niza okolnosti, zastoj tijekom protekle godine u dogradnji i dijelu ažuriranja mrežnih stranica HDK, a što je vrlo bitno za informiranje javnosti i članova Kluba. Ipak, najveći kapital HDK je postignuti ugled – danas HDK broji 120 uglednih i eminentnih članova odanih proklamiranim klupskim načelima, što uključuje i svjetonazorske različitosti kao i početkom stvaranja hrvatske diplomacije.

Ad 8.

Sva priložena izvješća, kao i Financijski plan HDK za 2016. te Plan aktivnosti HDK za 2016., koji čine prilog ovom zapisniku, jednoglasno su prihvaćeni.

Na prijedlog UV, Skupština HDK je donijela odluku da HDK, kao neprofitna udruga neće sastavljati financijska izvješća, već će se financijsko poslovanje voditi i kontrolirati kroz Knjigu blagajne, Knjigu prihoda i rashoda, tablicu Pregled ukupnih godišnjih troškova (uz prilog svih ulaznih i izlaznih računa), izvješće Pregled prometa koje izrađuje Privredna banka Zagreb, te konačna izvješća Blagajnički izvještaj za 2015. godinu i Financijski plan za 2016. godinu, koje izrađuje rizničar HDK.

Ad 9.

Predloženi su kandidati za novo čelništvo HDK u slijedećem mandatu od dvije godine:

1. Predsjednik/ica : Mišo Munivrana, gen. konzul
Smiljan Šimac, veleposlnik
Vera Tadić, veleposlanica
2. Dopredsjednik: Emilio Marin,veleposlanik
3. Tajnica : Ljiljana Pancirov, generalna konzulica
4. Rizničar: Krešimir Žnidarić, veleposlanik
5. Upravno vijeće : Zvonimir Marić, generalni konzul
Mišo Munivrana,gen. konzul
Milada Privora, veleposlanica
Smiljan Šimac,veleposlanik
Vera Tadić, veleposlanica
Đuro Vidmarović, veleposlanik
Miljenko Žagar, veleposlanik
6. Nadzorni odbor: Đuro Deželić, veleposlanik
Ive Livljanić, veleposlanik
Sergej Morsan, veleposlanik

Glasovanjem su prisutni članovi Skupštine prihvatili kandidaturu svih predoženih osoba.

Ad 10.

Rezultate glasovanja (zbirno: elektronički, poštom i na Skupštini) iznio je u ime Izbornog povjerenstva g. Zdenko Karakaš. Izvijestio je da je poništen jedan glasački listić, neodogovarajuće ispunjen na Skupštini. S elektronički pristiglim glasačkim listićima (68) i 10 na Skupštini, glasovalo je ukupno 78 redovitih članova.

Za nove čelnike HDK izabrani su:

Predsjednik : Smiljan Šimac,veleposlanik
Dopredsjednik : Emilio Marin, veleposlanik
Tajnica : Ljiljana Pancirov, generalna konzulica
Rizničar : Krešimir Žnidarić,veleposlanik
Upravno vijeće: Zvonimir Marić, generalni konzul
Mišo Munivrana, generalni konzul
Vera Tadić, veleposlanica
Miljenko Žagar, veleposlanik
Đuro Vidmarović, veleposlanik

Nadzorni odbor: Đuro Deželić, veleposlanik
Ive Livljanić, veleposlanik
Sergej Morsan, veleposlanik

Za nove članove HDK izabrani su:

Redoviti članovi: g. Ivan Kujundžić, veleposlanik
gđa Jelena Grčić Polić, generalna konzulica
Pridruženi član : g. Fedor Devide Glavić, bivši počasni konzul Perua u RH
Počasni član : g. Željko Tanjić, rektor HKS

G. Karakaš je u ime Izbornog povjerenstva čestitao svim izabranim čelnicima HDK kao i novoizabranim članovima Kluba.
Tablica rezultata glasovanja priložena je ovom zapisniku.

Ad 11.

Prije no što se novoizabrani predsjednik HDK veleposlanik Smiljan Šimac obratio Skupštini, prisutnima se obratio dosadašnji predsjednik HDK g. Sergej Morsan. Zahvalio je svima na 8 godina potpore tijekom njegova četiri mandata. Posebno je zahvalio kolegicama i kolegama koji su se kandidirali i čestitao izabranima za novo čelništvo HDK, napomenuvši zahtjevni rad članova Upravnoga vijeća HDK.
Novoizabrani predsjednik g. Smiljan Šimac zahvalio je na iskazanom mu povjerenju. Nije očekivao izbor. Usprkos teškoćama u kojima se HDK nalazi (vrlo ograničena financijska sredstva za aktivnosti Kluba, neizvjestan prostor za mjesečne aktivnosti....) učinit će sve u svojoj moći da bi HDK mogao i nadalje uspješno djelovati. Zahvalio je dosadašnjem predsjedniku na njegovoj iskazanoj spremnosti za svaki oblik pomoći u nastavljanju uspješnog djelovanja HDK. Zahvalio je i prvom predsjedniku g. Tvrtku Andriji Mursalu na njegovoj inicijativi za osnivanje HDK i doprinosu koji je kao prvi predsjednik dao Klubu.
U budućem radu očekuje aktivno angažiranje i suradnju svih članova UV i NO.

G. Morsan je pozvao sve prisutne da se zajednički fotografiraju, jer će Klub u proljeće, vjerojatno u travnju, morati napustiti lijepe prostorije Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, gdje su se svih ovih godina održavali sastanci-predavanja, te predložio da se upravi Društva uputi pismo zahvale.
Skupština je zvaršila s radom u 20 sati.

Zapisnik sastavile temeljem tonskog zapisa: Vera Tadić

Ljerka Šimunić
Priloga : 13

Ovjeritelji zapisnika: Ana Modun

Ivica Tomić

U Zagrebu, 9. veljače 2016.

 

 

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr