Pratite nas:

        twitter        

Redovita Skupština Hrvatskog diplomatskog kluba održana je u Zagrebu 22. veljače 2017. u 18:00 sati u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika. Pored Zapisnika u nastavku, članovi HDK-a bit će o radu Kluba informirani putem dostavljenog detaljnog uvida u prezentirana izvješća o radu za 2016. i planove za 2017.

ZAPISNIK

REDOVITE SKUPŠTINE HRVATSKOG DIPLOMATSKOG KLUBA (HDK)

održane u Zagrebu 22. veljače 2017. u 18:00 sati

u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika

 

Sjednicom je predsjedao predsjednik HDK g. Smiljan Šimac. Usvojen je slijedeći 

   

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje dnevnog reda
 2. Imenovanje zapisničara, dvoje ovjerovitelja zapisnika i izbornog povjerenstva
 3. Prijedlog za primitak novog redovitog i nove pridružene članice HDK
 4. Izvješće predsjednika HDK i članova Upravnog vijeća o radu u 2016.
 5. Izvješće predsjednika Nadzornog odbora o radu u 2016.
 6. Prijedlog aktivnosti HDK  za 2017. godinu
 7. Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu
 8. Rasprava o izvješćima i prijedlogu planova, te prihvaćanje
 9. Izvješće izbornog povjerenstva o rezultatu glasovanja
 10. Zaključna riječ predsjednika HDK

ad 1.

 

Predsjednik HDK g. Smiljan Šimac otvorio je sjednicu Skupštine, pozdravio prisutne članove HDK te konstatirao da je na sjednici Skupštine prisutan dovoljan broj članova za održavanje Skupštine i glasovanje. Sukladno čl. 15. stavak 1. Statuta HDK, na Skupštini glasuju samo redoviti članovi HDK. Članovi Skupštine započeli su radom prema dnevnom redu usvojenom bez dopuna i izmjena.

U skladu s odredbom čl. 16. Statuta HDK, pisani materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice Skupštine bili su dostupni  članovima neposredno prije početka sjednice.

ad 2.

Predsjednik g. Smiljan Šimac predložio je Skupštini, a ona je jednoglasno prihvatila, članove za slijedeće funkcije:

-          zapisničarku gđu. Ljiljanu Pancirov, tajnicu HDK, ovjerovitelje zapisnika: gđu. Mirjam Katulić, veleposlanicu i  generalnog konzula g. Zvonimira Marića;

-          izborno povjerenstvo u sastavu: izvjestitelj veleposlanik Ivan Kujundžić, veleposlanik Zdenko Karakaš i  veleposlanik Đuro Vidmarović; gđa. Đurđica Pavličević pomogla je pri utvrđivanju rezultata glasovanja.

ad 3.

Predsjednik HDK izvijestio je o prijedlozima kandidata za primitak u članstvo HDK:

-           redoviti član: veleposlanik g. Gordan Grlić Radman;

-           pridružena članica: državna tajnica u MVEP HR gđa. Marija Pejčinović Burić; 

Navedeni kandidati ispunili su pristupnice i priložili svoje životopise, te je Upravno vijeće,   nakon razmatranja kandidatura, odlučilo uputiti prijedlog za primitak novih članova na glasovanje Skupštini HDK. Prisutni su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili kandidaturu predloženih osoba za nove članove HDK.

ad 4.

Predsjednik g. Smiljan Šimac  podnio je izvješće o radu HDK u razdoblju između dviju sjednica Skupštine (od 5. veljače 2016. do 22. veljače 2017.). Istaknuo je da su sjednicama Upravnog vijeća prisutni članovi Nadzornog odbora, što je pozitivno za donošenje kvalitetnih odluka. Temeljne smjernice rada HDK odnose se na pitanje opstanka Kluba (adekvatnost i raspoloživost prostora te potrebna financijska sredstva) i na aktivnosti koje su raznorodne, sadržajne i koje se nastoji održati na visokoj razini primjerenoj statusu HDK. HDK intenzivno djeluje u smjeru što veće vidljivosti, a nakon sastanaka s predsjednicom RH i ministrom vanjskih i europskih poslova, stvara temelje za aktivno djelovanje u formatu  savjetodavnog tijela u području međunarodnih odnosa i vanjske politike izvan ili unutar Ministarstva vanjskih i europskih poslova, HDK koje smatra svojom matičnom institucijom.

HDK apelira na veću aktivnost svojih članova i uključivanje u redovite aktivnosti. Pokazatelji o strukturi i broju članova govore u prilog inicijativi da članstvo treba podmladiti i Statutom predvidjeti mogućnosti proširenja redovitih članova i na diplomate izvan ranga veleposlanika, generalnih konzula i voditelja ureda.

Predsjednik HDKg. Smiljan Šimac pozvao je članove Upravnog vijeća da podnesu izvješća o radu u područjima za koja su bili zaduženi i koja su pokrivali svojim aktivnostima.

Izvješća za 2016. g. su predstavljena sljedećim redosljedom:

 1. Brojčani pokazatelji o članovima HDK – gđa. Ljiljana Pancirov, tajnica
 2. Financije HDK (Blagajničko izvješće) – g. Krešimir Žnidarić, rizničar
 3. Predavanja i svečanosti tijekom 2016. – g. Mišo Munivrana
 4. Izvješće urednika Glasnika HDK – g. Zvonimir Marić
 5. Izvješće voditeljice projekta „Uloga i doprinos diplomatkinja u osnivanju i razvitku diplomacije RH 1995. – 2015.“ – gđa. Vera Tadić
 6. Izvješće o radu na mrežnoj stranici – gđa. Ljerka Šimunić
 7. Pravni okvir djelovanja HDK  - g. Smiljan Šimac

Tijekom obrazlaganja financijskih podataka vezanih uz rad HDK (Izvješće rizničara) g. Krešimir Žnidarić,  rizničar HDK upoznao je Skupštinu da, prema Zakonu o udrugama i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN RH 10/2008), HDK nije u obvezi sastavljanja financijskih izvješća

Na prijedlog UV, Skupština HDK je, u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija objavljenom u NN RH br. 10/2008 i 15/2013, donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, prema kojoj HDK, kao neprofitna udruga, neće sastavljati financijska izvješća, već će se  financijsko poslovanje voditi i kontrolirati kroz Knjigu blagajne, Knjigu primitaka i izdataka, tablicu Pregled ukupnih godišnjih troškova (uz prilog svih ulaznih i izlaznih računa), izvješće Pregled prometa koje izrađuje Privredna banka Zagreb, te konačna izvješća Blagajnički izvještaj za 2016. godinu i Financijski plan za 2017. godinu, koje izrađuje rizničar HDK.

Financijski plan za 2017., kao i Plan aktivnosti HDK u ovoj 2017. godini predstavljeni su u zasebnim točkama dnevnog reda sjednice.

Sva izvješća predstavljena na Skupštini bila su dostupna u integralnom pisanom obliku.

Na Skupštini predstavljena su u power point  tehnici. Upućena je posebna zahvala g. Marku Tadiću koji je pripremio materijale i njihovo prikazivanje kao prateću potporu izlaganjima.

ad 5.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Sergej Morsan predstavio je izvješće o radu u prethodnoj godini usuglašeno i s ostalim članovima, g. Gjurom Deželićem i g. Ivom Livljanićem.

Posebno je pohvalio uredno i precizno vođenje financija HDK, sadržajnost i inventivnost redovitog glasila HDK Glasnika te djelovanje Kluba u cjelini. Slijedom izuzetnog zalaganja za kvalitetan rad upravo u ovim dvjema sadržajnim cjelinama, Nadzorni odbor je predložio Upravnom vijeću i proslijedio Skupštini da se posebna plaketa HDK za izuzetna postignuća dodijeli g. Krešimiru Žnidariću i g. Zvonimiru Mariću. Plakete su uručene na sjednici Skupštine.

G. Sergej Morsan je pohvalio prvi mandat aktualnog predsjednika g. Smiljana Šimca te rad cjelokupnog Upravnog vijeća i entuzijazam njegovih članova koji djeluju isključivo volonterski. Osvrnuo se na niz uspješnih aktivnosti u prethodnoj godini i predložio da se razmotri i nekoliko dodatnih oblika aktivnosti Upravnog vijeća:

-          usmjeravanje na proširenje članstva „mladim diplomatima“

-          započne s predstavljanjem novoakreditiranih veleposlanika u RH

-          pravovremeno počnu pripreme za demokratske klupske izbore čelništva

ad 6.

Prijedlog Plana aktivnosti za 2017. sadrži temeljne aktivnosti predvidive početkom godine, uz mogućnost da ad hoc nadopune i sadržajno obogate plan sukladno sredstvima koja će biti dostupna nakon rezultata natječaja.

Plan obuhvaća aktivnosti koje bi svojim sadržajem i promotivnim značenjem trebale ojačati vidljivost HDK i održati njegov status promotora neformalnog diplomatskog djelovanja.

HDK će i nadalje biti usmjeren na izdavačku djelatnost (Glasnik, knjige i brošure, elektronska izdanja), osigurati pristup javnosti aktivnostima Kluba putem mrežnih stranica, organizirati reprezentativna obilježavanja važnih datuma kao i predavanja uglednih domaćih i inozemnih gostiju.

HDK smatra da je proistekao iz sustava Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH te je njegova djelatnost sukladna i prirodno vezana uz njegovo djelovanje. HDK suradnju uspostavlja i sa srodnim udrugama u inozemstvu, ali i s organizacijama i institucijama sukladnima klupskom programu. Interakcija i komunikacija s članovima HDK osnova je za daljnji razvoj Kluba kao i za uključivanje što većeg broja članova u klupsko djelovanje.                                                                                                                                                                                                                  

ad 7.

 

Prijedlog Financijskog plana za 2017. predstavio je rizničar g. Krešimir Žnidarić. Dinamika realizacije zacrtanih aktivnosti ovisit će o pritjecanju sredstava. Osnovni izvor prihoda iz članarina nije ni približno dostatan za punu programsku aktivnost.

Neposredno prije održavanja Skupštine HDK, temeljem odluke Upravnog vijeća, HDK je predao dokumentaciju za „Natječaj MVEP za prijavu programa/projekata udruga-društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini“. Zbog vremenskog raskoraka (rok za predaju prijave na Natječaj bio je 17. veljače, a sjednica Skupštine HDK održana je 22. veljače), izjava o tome da su Plan aktivnosti i Financijski plan za 2017. godinu usvojeni na Skupštini HDK bit će sačinjena nakon ove sjednice Skupštine i naknadno predani Povjerenstvu MVEP-a, o čemu je ono bilo prethodno obaviješteno.

ad 8.

 

Uslijedila je rasprava o izvješćima i prijedlogu Plana aktivnosti za 2017. i Financijskog plana za 2017.  te njihovo prihvaćanje. Članovi Skupštine iznijeli su niz osobnih zapažanja, ali i dali prijedloge za unapređenje rada HDK.

Iz izlaganja članova Skupštine razvidno je da cijene rad HDK i da su njihovi prijedlozi usmjereni prema njegovom dodatnom sadržajnom obogaćivanju. Budući da HDK raspolaže ograničenom administrativnom i tehničkom infrastrukturom neki od prijedloga nadilaze njegove realne mogućnosti. HDK također ne može preuzeti sve promotivne aktivnosti, već može biti usredotočen na onaj dio djelovanja koji je primarno zacrtan Statutom (neslužbena diplomatska promocija na crti nacionalnih interesa RH).

Vrijednom valja istaknuti inicijativu da se HDK poveže s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca u dijelu koji se odnosi na međunarodnu promociju RH.  Neki članovi su mišljenja da bi trebalo organizirati okrugle stolove o aktualnim političkim događanjima i reagirati na neprihvatljive kvalifikacije koje se odnose na pojedine aspekte unutrašnje i vanjske politike RH. Predloženo je da se tijekom godine organiziraju i tematske sjednice Skupštine HDK na kojima bi se raspravljalo o pojedinim prijedlozima članova vezanim uz aktualna pitanja, a kvalitetni prijedlozi uputili nositeljima vlasti.

Sva priložena izvješća, kao i Financijski plan HDK za 2017. te Plan aktivnosti HDK za 2017. jednoglasno su prihvaćeni.

 

ad 9.

Voditelj Izbornog povjerenstva za odabir novih članova/ica HDK g. Ivan Kujundžić izvijestio je o ukupnim rezultatima glasovanja. Glasovanju je pristupilo više od 25% redovitih članova Skupštine, što propisuje Statut.

Za redovitog člana HDK g. Gordana Grlića Radmana glasovala su 42 člana (39 „za“, 2 „protiv“, a 1 listić je bio nevažeći). Za pridruženu članicu gđu. Mariju Pejčinović Burić glasovala su 44 člana (43 „za“ i 1 „protiv“). Skupština je prihvatila rezultate glasovanja za nove članove HDK.

Tablica s brojčanim pokazateljima rezultata glasovanja priložena je ovom zapisniku.                           

ad 10.

U završnoj riječi predsjednik HDK g. Smiljan Šimac objedinio je osnovne naglaske iz prethodnih izvješća i pratećih rasprava.

Sastanak je završio u 21,30 sati.

zapisnik je sastavila: gđa. Ljiljana Pancirov, tajnica HDK

ovjerovitelji zapisnika:                          gđa. Mirjam Katulić                           g. Zvonimir Marić

U Zagrebu, 24. veljače 2017.

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr